Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Det er stort politisk engasjement rundt omsorg og pleietilbud for eldre mennesker i Norge. Tradisjonelt har søkelyset ligget på de ytre rammene for eldreomsorgen som mangel på sykehjemsplasser, eller at eldresentra legges ned, men de senere år har det i vært et økende fokus også på innholdet i eldreomsorgen. De mulighetene som ligger i bruk av musikk har i den forbindelse blitt løftet fram.

Tekst: Frode Aass Kristiansen

Musikkterapeuter i Norge arbeider med ulike grupper av eldre, i forskjellige typer institusjoner. Enkelte er tilknyttet sykehjem, bo – og behandlingssentre, rehabiliteringssentre m.v. i kommunal helsetjeneste, mens andre er tilknyttet sykehus og alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Bruk av musikk og musikkterapi i møte med mennesker med ulike typer demenssykdommer er kanskje det som har fått mest oppmerksomhet, men det er viktig å være klar over at eldre mennesker er en svært sammensatt gruppe med et enormt spekter av aktuelle diagnoser. I tillegg til å arbeide med demensklienter kan musikkterapeuter også vært involvert i arbeid for eksempel med eldre klienter med depresjon, slag, Parkinsons sykdom, og rusproblematikk.  Mange musikkterapeuter har også arbeidet med ulike opplæringsprogram for ansatte i eldreomsorgen i bevisst bruk av musikk både som veiledere og forelesere.

Aktuelle linker:

Nettverket musikk og eldre, Uni Helse, Bergen: http://uni.no/nb/uni-helse/gamut/nettverket-musikk-og-eldre/

Aldring og helse: Nasjonal kompetansetjeneste  http://www.aldringoghelse.no/

Nasjonal kompetansetjeneste for kultur, helse og omsorg, Levanger: http://kulturoghelse.no/praksis/

 

Musikkterapi, barn 0–6 år med behov for særskilt tilrettelegging

Musikkterapi, barn 0–6 år med behov for særskilt tilrettelegging

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet