Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi for barn 0–6 år, spesialpedagogisk / pedagogisk felt

Musikkterapi for barn 0–6 år, spesialpedagogisk / pedagogisk felt

Musikkterapi som tilnærming i det spesialpedagogiske og pedagogiske arbeidet med barn under skolealder har eksistert i ca. 30 år, og er fortsatt i utvikling. Erfaringene og dokumentasjonen musikkterapeutene har gjort innenfor feltet viser at musikkterapi har en god effekt på barna, og musikkterapi er etter hvert blitt en anerkjent og betydningsfull tilnærmingsform på området.

Tekst: Greta Aagre

Små barn med nedsatt funksjonsevne er først og fremst barn og hele mennesker. De kan ha en diagnose eller vansker som medfører en del utfordringer, men samtidig har de rett til en barndom preget av de samme verdier som gjelder for andre barn. Barn med nedsatt funksjonsevne er en sammensatt gruppe, men det dreier seg om barn som har tap av, skade på eller avvik i sosiale, språklige, kognitive, psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner. Barn under skolepliktig alder med særlige behov har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det.

Kommunen skal også sikre at barn med nedsatt funksjonsevne et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Både spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging er nå hjemlet i barnehageloven. Selv om de fleste barn som mottar hjelpen går i barnehage og spesialbarnehage, gjelder retten til spesialpedagogisk hjelp uavhengig av om de har et barnehagetilbud. Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det foreligge sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Den spesialpedagogiske hjelpen er i flere kommuner og bydeler organisert via pedagogiske fagsentre.

Musikkterapi

Musikkterapi som tilnærming i det spesialpedagogiske og pedagogiske arbeidet med barn under skolealder har eksistert i ca. 30 år, og er fortsatt i utvikling. Erfaringene og dokumentasjonen musikkterapeutene har gjort innenfor feltet viser at musikkterapi har en god effekt på barna, og musikkterapi er etter hvert blitt en anerkjent og betydningsfull tilnærmingsform på området. Det musikkterapeutiske arbeidet har ofte vært knyttet opp til teorier om spedbarnsutvikling og relasjonell utvikling, og spedbarnsforskerne Daniel Stern og Colwyn Trevarthen har hatt stor betydning. Det er også flere pågående forskningsprosjekter ved Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (GAMUT) og Senter for musikk og helse ved Norges Musikkhøgskole, som vil kunne få stor relevans for fagfeltet (se linker nedenfor).

Musikkterapeutenes ansettelsesforhold varierer noe i de forskjellige kommunene og bydelene. Flere steder er musikkterapeuter direkte ansatt i barnehager og spesialbarnehager, mens andre er tilknyttet kulturskolen, som selger tjenester til barnehagene. I Oslo og Bergen er 10 musikkterapeuter ansatt på ulike pedagogiske fagsentre i hver sin bydel.

De musikkterapeutiske tilbudene

Musikkterapeutene på dette feltet jobber hovedsakelig innenfor lovverk der pedagogikken står i fokus. De musikkterapeutiske mål og tiltak samsvarer med mål som er beskrevet i sakkyndig vurdering fra PPT, og stadig oftere er musikkterapi anbefalt av PPT. I det musikkterapeutiske arbeidet gis det tilbud til små barn som alle er unike. Det benyttes forskjellige innfallsvinkler, men mange befinner seg i et landskap med tidlig relasjon og samspill, improvisatorisk musikkterapi og ikke minst lek. Musikkterapien er ressursorientert, med utgangspunkt i barns uttrykk og kompetanse, og det arbeides for barnets personlige vekst og utvikling. Musikkterapitilbudene gis individuelt og i gruppe, bygget opp rundt barnet eller barna som har nedsatt funksjonsevne. Mange av barna har også ulike utfordringer til grunn for sine behov, og man befinner seg ofte i krysningspunktet med barnevern, psykiatri, flerkulturelt arbeid m.m.

Tverrfaglige samarbeid, forebyggende arbeid og systemrettede tilnærminger

Gjennom samarbeid mellom musikkterapeuter og andre faggrupper i barnehagen, fagsentrene eller i PPT, er det etter hvert utarbeidet flere tverrfaglige tilbud, tilnærminger og utviklingsverktøy. Flere av tilnærmingene retter seg mot større barnegrupper og personalgrupper og kan defineres som mer systembaserte, selv om disse samtidig ivaretar hvert enkelt barn. Eksempler på slike tilnærminger er:

·      M.U.S. (musikk-undring-språk), en tverrfaglig tilnærming til språket og et samarbeid mellom musikkterapeut og migrasjonspedagog i bydel Bjerke, Oslo.

·      Fonomagika, en historie- og sangbasert tilnærming til lydlek. Et forebyggende tilbud rettet mot barn med uttalevansker, ment til å brukes i større og mindre grupper i barnehager. Materiellet består av et hefte med historier og en tilhørende CD med sanger. Fonomagika er et resultat av et samarbeid mellom musikkterapeut og logoped i bydel Laksevåg, Bergen.

·      Sprell i jungelen, et utviklingsverktøy for barnehager med språklig og kulturelt mangfold. Konseptet består av et temahefte med CD utviklet av musikkterapeut og språkpedagog i bydel Nordstrand, Oslo.

·      Kulturlig, et gratistilbud til flerspråklige barn fra 1–5 år som ikke går i barnehage, og deres familier. Et samarbeid mellom musikkterapeut og barnehagelærer med fordypning i flerkulturell pedagogikk, i bydel Nordstrand, Oslo.

Linker til relevant forskning for feltet

Autisme – musikkterapi for barn med ASD (TIME-A), ved GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking

Gjentakelser i musikkterapi, prosjekteier Kjersti Johansson, ved Norges musikkhøgskole, Senter for musikk og helse

Music therapy for people with autism spectrum disorder, The Cochrane Library

Urolige barn og musikkterapi, prosjekteier Anna Helle-Valle, ved GAMUT, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking

Musikkterapi og talestimulering, prosjekteier Lise Lotte Ågedal, ved Norges musikkhøgskole, Senter for musikk og helse

Utvalgte medieoppslag om feltet

Musikkterapi nr. 2, 2011: «Barnet viser vei». Artikkel av Nettum, Thiedemann og Aagre

Barnet viser vei. Kurs, Østlandsk lærerstevne 2011–2015

Å møtes gjennom musikk – Mette Thiedemann på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Vi har fokus på det friske i barnet. Oppslag om Gartnerveien barnehage i Bærum. Budstikka 2015

Musikkterapi i barnehage. En annerledes måte å møte uro på. Bergen kommune 2014

Musikkterapi i spesialpedagogikken 6 -18 år

Musikkterapi i spesialpedagogikken 6 -18 år

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri