Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi for mennesker i behandling og rehabilitering for rusproblemer er i norsk sammenheng et ungt praksisfelt, men norske musikkterapeuter er ikke helt ukjente med målgruppen. Kriminalomsorgen, psykisk helsevern, barnevern og oppvekst er overlappende felt som alle har å gjøre med mennesker med rusutfordringer. Sammen med psykisk helse befinner rusfeltet seg i dag i en sterk utvikling der anbefalinger i nasjonale faglige retningslinjer åpner nye dører for praksisutvikling. 

Tekst: Daniel Løset Kristiansen

Rusfeltet – TSB og kommunale tjenester
Mennesker som utvikler avhengighet til rusmidler har gjerne en sårbarhet i livet som av ulike faktorer gjør at rusbruken har blitt en løsning eller et resultat. Rusproblemer henger uløselig sammen med psykisk helse, og det å misbruke rusmidler er ofte bare en del av et større tilstandsbilde der sosiale aspekter er fremtredende. Det kan dreie seg om både lovlige rusmidler som alkohol og vanedannende legemidler, og illegale rusmidler som for eksempel hasj, amfetamin eller heroin. Mennesker som har en alvorlig psykisk lidelse kombinert med en ruslidelse går under betegnelsen ROP-pasient, og er en egen målgruppe. Et tiltak for å få hjelp med avhengighet er å motta medisin som substitutt, og mange pasienter er i et LAR-program (Legemiddelassistert rehabilitering).

Ressurs- og mestringsorientert perspektiv
Musikkterapi i rusfeltet spenner vidt i både tiltak og typer praksis, og musikkterapeuten har her muligheten til å benytte hele sin ”verktøykasse” i møte klienter i ulike situasjoner. Et ressurs- og mestringsorientert perspektiv som setter brukeren i sentrum og tilrettelegger for aktiv deltakelse er her sentrale aspekter som får gjenklang i prinsipper som brukermedvirkning og recovery. Musikkterapeutens spisskompetanse på å bruke musikk som annen tilnærming til kontakt, kommunikasjon og personlig uttrykk er like gjeldene her som i andre felt.

Musikkterapi kan brukes som støttende behandling i avgiftning, noe Monika Overå har dokumentert i hennes bok ”Hekta på musikk” (Overå, 2013) med gruppetilbud og arbeid i behandlingsmiljøet.

http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse/forskningsprosjekter/hekta_pa_musikk

Se også retningslinjen med anbefaling:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/avrusning-fra-rusmidler-og-vanedannende-legemidler

Musikkterapi som del av døgnbehandling
Innen kort- og langtids døgnbehandling i TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) er flere aktører godt i gang med utvikling, deriblant Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Bergensklinikkene. Musikkterapeuter jobber som del av tverrfaglige behandlingsteam, og tilbyr både individuelle timer, gruppeterapi og mer åpne grupper som del av behandlingsinnhold. Læring av instrument, låtskriving, samspill i band, improvisasjon og musikklytting med samtale er noen stikkord for hva musikkterapien kan inneholde. Videre oppfølging av musikk som mestringsstrategi i hverdagen etter behandling er også et aktuelt område.

http://www.bergensklinikkene.no/prosjekter/musikkterapi-i-rusbehandling-tsb/
http://www.tyrili.no

Se retningslinjen med anbefaling:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet

Oppfølging i kommunen
Kommunen er en like aktuell arena for musikkterapi i rusfeltet, og gjerne i samarbeid med spesialisthelsetjeneste (SMP og DPS), ideelle og frivillige organisasjoner eller lokalt kulturliv. Musikkterapien kan være knyttet til rus- og psykisk helsetjenester eller kommunalt senter og tilbys poliklinisk, eller musikkterapeuten kan arbeide oppsøkende/mobilt. Lavterskeltiltak for brukere i aktiv rus kan også være en tilbudsform. Musikkterapien kan være et supplement i forebyggende arbeid og tidlig innsats mot ungdom, eller være del av det rehabiliterende arbeid knyttet til lærings- og mestringssentra. Mulighetene med musikkterapi i kommunale tjenester er mange! Kompetansesenter for rus-Øst har laget en rapport på et prosjekt i Fredrikstad kommune:

http://sykehuset-innlandet.pameldingssystem.no/auto/1/2015_Musikkterapi%20rapport%20Fredrikstad.pdf

Aksjonspunkter

Musikkterapi er primo mars 2016 blitt anbefalt av Helsedirektoratet i både ny nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, samt ny nasjonal retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Dette er en historisk seier og milepæl for norsk musikkterapi som åpner opp nye dører for praksisutviklingen av musikkterapi for denne målgruppen. I 2016 og videre inn i 2017 bør følgende stå sentralt i det fagstrategiske og fagpolitiske arbeidet:

  • Pasienter, brukere, pårørende, brukerorganisasjoner og fagfolk må få kjennskap til musikkterapi og fagets potensiale som terapeutisk tilnærming innen rusfeltet. Det er kun på denne måten av brukere og pasienter selv kan etterspørre behovet og sende signaler ”oppover i systemet”. Fortellingene om musikkterapi må ut til folket.

  • Ledelse innen helseforetak, behandlingsinstitusjoner, kommuner og andre aktuelle bør få formidlet rett kunnskap om musikkterapi som kompetanse og mulighetene for opprettelse av stillinger. Foredrag og innlegg på konferanser inne rus- og psykisk helsefeltet, samt besøk ved institusjoner er gode arenaer for dette arbeidet.

  • Anbefalingen i rusretningslinjen slår fast at terapien må utføres av personer med godkjent utdanning innen musikkterapi. Og hva er godkjent utdanning? Bør NFMT komme på banen her? Er dette nok et påskudd for gjennomslag for autorisasjon? Enn så lenge må det jobbes for å få utdannende musikkterapeuter til feltet.

  • Rusfeltet vil i årene fremover trenge mange musikkterapeuter, og for å sikre vekst bør det arbeides for en økning i utdanningskapasiteten ved NMH og UiB.

 

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Musikkterapi og psykisk helse

Musikkterapi og psykisk helse