Vedtekter for Norsk Forening For Musikkterapi

§ 1 NFMTs formål er gjennom informasjon og utadrettet virksomhet, å fremme forståelsen for musikkterapi og arbeide for å synliggjøre musikkterapiens rolle i samfunnet. NFMT skal søke å ivareta medlemmenes behov for faglig utvikling og kontakt.

§ 2 Medlemskap i NFMT er åpent for alle interesserte. Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet.

§ 3 NFMTs styre består av styreleder og fire styremedlemmer. Styret har ansvar for foreningens drift og planlegging / strategi. Redaktør og en representant fra kurskomiteen har møterett på styremøter. Styret er beslutningsdyktig når fire personer er til stede.

§ 4 Styret ansetter daglig leder som arbeider etter gjeldende stillingsinstruks utarbeidet av styret.

§ 5 Tidsskriftet Musikkterapi ledes av en lønnet redaktør på engasjement. Redaksjonen består av ulike bidragsyterne til hvert nummer. Til den fagfelle vurderte artikkelen har Musikkterapi en vitenskapelig redaksjon for innhenting av uavhengige ekspertuttalser forut for publisering.

§ 6 Kurskomiteen består av minst tre medlemmer og velges for 1 – ett år. Kurskomiteen konstituerer seg selv og velger leder som deltar på foreningens styremøter etter behov.

§ 7 Årsmøtet er foreningens øverste organ. Det avholdes hvert år innen utgangen av februar etter skriftlig innkalling til medlemmene, eller annonseres i bladet 2 – to mnd. før møtet. Frist for innkomne saker er 4 – fire uker før årsmøtet. Årsmøtepapirer sendes ut 2 – to uker før møtet. På årsmøtet behandles årsrapporter, revidert regnskap, medlemskontingent, innkomne saker, handlingsplan, budsjett og valg. Kun medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett.

§ 8 Årsmøtet velger styreleder, fire styremedlemmer og vararepresentanter, kurskomité og valgkomité, samt representanter for eventuelt andre, av styret, oppnevnte utvalg. Valgkomiteen skal ha 2 - to medlemmer som velges for 1 – ett år og er fortrinnsvis avtroppende styremedlemmer. Styreleder velges for 1 - ett år og styremedlemmer for 2 - to år, med halve styret på valg ved årsmøtet.

§ 9 NFMT utgir tidsskriftet ”Musikkterapi”. Abonnementspris inngår i medlemskontingenten.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte holdes etter innkalling som nevnt i § 7 etter styrets beslutning, eller hvis det forlanges skriftlig av minst 10 medlemmer. På ekstraordinært årsmøte kan bare saker som er nevnt i innkallingen behandles.

§ 11 Vedtektsendringer kan bare besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 flertall av de tilstedeværende.

§ 12 Oppløsning av foreningen krever 3/4 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 13 Årsmøtet godkjenner, etter søknad, etablering av lokallag / fylkeslag av Norsk Forening for Musikkterapi. Mønstervedtekter for lokallag / fylkeslag vedtas av årsmøtet. Lokallagene får tilbakeført en kontingentsats på 10 % av gjeldende kontingentsats for NFMT pr lokallagsmedlem.