Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

VEIEN TIL INNFLYTELSE

VEIEN TIL INNFLYTELSE

Påvirkningsarbeid – innspill til arbeid, sentralt og lokalt.

Organisasjoner oppstår fordi folk med felles mål og interesser slutter seg sammen for å jobbe for det de er opptatt av og tror på. Etter hvert skjønner man at det er viktig å jobbe systematisk for å vinne gehør for det man står for, enten hos folk flest eller hos beslutningstagere. Denne teksten gir innspill til strategisk påvirkningsarbeid i fagpolitiske saker.

Tekst: Wegard Harsvik

For Norsk Forening for Musikkterapi er det viktig å avklare hva som er ambisjonene for påvirkningsarbeidet. Er det å få gjennomslag på spesielle områder hvor de sitter med nøkkelkompetanse, eller generelt gjennomslag på viktige samfunnsområder. Dette må ikke minst avklares i forhold til kapasitet og hvilken kraft og styrke man har i den offentlige debatten. Organisasjoner har ofte veldig mange saker de ønsker løst, og ofte sprikende ønsker fra ulike deler av organisasjonen. Det er ofte veldig krevende – men helt nødvendig – å prioritere mellom disse. Å prioritere betyr egentlig «å velge bort».

Fra mitt ståsted ville jeg ha anbefalt å begrense seg til områder hvor man har kompetanse og ikke spre seg på for mange områder. Å spre seg på for mange områder svekker muligheten til å få gjennomslag fordi man ikke får gjort en god nok jobb og dessuten, som en forholdsvis liten organisasjon, har man mest troverdighet og tyngde på de feltene man organiserer medlemmer på.

Norsk Forening for Musikkterapi bør derfor plukke ut de mest sentrale sakene/områdene og bygge opp nettverk med embetsverk og ledende politikere i Regjering og på Stortinget. Det gjelder både de som er i posisjon og i opposisjon. Ingen partier er i regjering for evig – dagens opposisjon er morgendagens posisjon, det gjelder å ha gode linjer til alle.

Her er noen enkle huskeregler i kontakt med politikere, og påvirkningsarbeid – lokalt og litt om jobbing mot det sentrale nivået:

Husk at politikere ønsker kontakt og henvendelser. Før de blir rikspolitikere har de aller fleste politikere jobbet i årevis på andre nivåer. De er idealister. De bruker fritiden til samfunnsnyttig arbeid. De vil det de selv oppfatter som «det beste» for Norge eller lokalsamfunnet sitt. De ønsker kontakt – de vil snakke med folk – lytte og lære. Og når man skal komme i kontakt med politikere – husk at det ofte er mer effektivt å «komme å se på noe», i stedet for å lese dokumenter.

Norske politikere er enkle å komme i kontakt med. Relasjoner med enkeltpersoner bygges over tid. De første kontaktene tas best i «fredstid», før det eventuelt er en tilspisset situasjon som skal løses.

Man kommer også langt med en positiv inngang. Gi politikerne gode eksempler på ting de har vært med på som styrer fagfeltet på en god måte – at politikk er viktig og at vedtak utgjør forskjell. Samarbeid og samhandling er alltid «gi» og «ta». Begynn gjerne med å «gi».

Vær ydmyk. Politikere er ikke dumme. Heller ikke de fra partier på høyresiden. Politikere er alltid utsatt for et krysspress, der forventningene er større enn mulighetene. Deres hverdag handler om å velge bort saker de egentlig er for og ønsker å få gjort noe med. De blir ikke bedre og klokere av utskjelling og «idioterklæringer».

Gjør hjemmeleksa. Hvor står saken? Hvem saksbehandler den? Hvordan er beslutningsprosessen? Hva mener partiene – står det noe om dette i partiprogrammene? Har den en forhistorie – og hva sa man eventuelt da?

Vær entusiast – vær positiv – fortell om muligheter! De fleste politikere vil heller støtte en sak med lovnad om «jubel og fest» – enn trussel om «død og fordervelse». Politikere utsettes for «trusler» hver eneste dag. Dette kan de! Snakk positivt til media, skap fallhøyde.

Vær en del av «løsningen» - i stedet for å utgjøre et problem for politikeren. Tenk gode oppslag i media, det kan også skape forpliktelser for politikere til å følge opp.

Vær tålmodig, husk at politiske prosesser kan ta tid, derfor er det viktig å vite når prosesser starter, for eksempel når budsjettarbeidet tar til i kommunene. Som oftest starter det i januar året før. Når kommuneøkonomien vedtas av Stortinget i juni er de fleste kommuner 99% ferdige med budsjettene sine. Ha respekt for kommunenes behov for langtidsplanlegging. Prøv å være tilstede med aktivt påvirkningsarbeid til rett tid på rett sted.

Regjeringen: Ha møter med statsråd/statssekretær på de viktigste fagfeltene. Vær godt forberedt og ta opp viktige saker for dere. Plei kontakt med embetsverk som jobber med høringer, meldinger osv. Delta og vær synlig på arenaer hvor embetsverk og politisk ledelse er til stede.

Stortinget: Med en mindretallsregjering slik vi har i dag, vil mer av makten ligge i Stortinget. Det må derfor settes av mer tid til både formell og uformell kontakt med stortinget. Det er viktig å ha god kontakt inn mot regjeringspartiene og deres støttepartier. Finn ut hvem som er saksansvarlig i de aktuelle fagkomiteene for Norsk Forening for Musikkterapi sine viktige saker. Be om møte med denne personen og plei kontakten i etterkant med informasjon på e-post og telefonisk når dette er aktuelt. Ikke plag dem unødvendig!!

Gå på høringer, vær godt forberedt og ha med gode gjennomarbeidete notater. I saker som er spesielt viktig bør det gjøres et etterarbeid med kontakt med medlemmer i komiteen i forhold til å bistå med mer informasjon og eventuelt formuleringer til merknader. Her kan man bruke regjeringens samarbeidspartier, eller opposisjonen for å få inn merknader i innstillingen. Men tenk alltid på at det er viktig at et flertall i komiteen slutter opp om disse merknadene.

I en del tilfeller er det kun skriftlige høringer. Disse er like viktig som de vanlige, derfor er det ekstra viktig å følge med på stortinget hjemmesider slik at ikke tidsfrister glipper.

I aktuelle saker som kommer opp i framtida kan det være aktuelt, kanskje i samarbeid med andre organisasjoner, å invitere fagkomiteen til et seminar/kompetanseoppbygging. I aktuelle saker som kommer opp kan man ha kontakt med enkeltrepresentanter for å stille spørsmål i spørretimen eller et skriftlig spørsmål. I noen tilfeller kan man også samarbeide med partier om å lage representantforslag. Et amerikansk ordtak sier "All politics are local "– husk at alle politikere er valgt fra et sted, ikke bare et parti.

Samarbeid med andre organisasjoner

I viktige politiske saker bør man alltid vurdere samarbeid med andre. Er det andre i LO-familien som deler Norsk Forening for Musikkterapi sine interesser, andre arbeidstakerorganisasjoner, eller andre organisasjoner som jobber innenfor vårt fagfelt. Inviter til samarbeid – og vær villig til å justere egne planer for å få flere med. Man kan lage felles høringssvar eller utveksle informasjon om høringssvar, lage felles medieutspill, eller be om felles møte med stortingsrepresentanter.
 

FAGPOLITIKK PÅ DAGSORDEN

FAGPOLITIKK PÅ DAGSORDEN

Musikkterapi anbefales som behandling og rehabilitering i rusfeltet

Musikkterapi anbefales som behandling og rehabilitering i rusfeltet