Back to All Events

Tone S. Kvamme, Solfrid Lyngroth, Silje Dæhlie og Jorun Pedersen: MUSIKARO

Førsteamanuensis, spesialsykepleier, musikkterapeut, daglig leder Tone S. Kvamme, Solfrid Lyngroth, Silje Dæhlie og Jorun Pedersen
Norges musikkhøgskole, Geriatrisk ressurssenter, Mylife products


tone.s.kvamme@nmh.no

Biografi
Jeg er utdannet musikkterapeut.Har Ph.D. om musikkterapi og demens fra 2013. Underviser i musikkterapi ved Norges musikkhøgskole

Abstract
Paperet presenterer forprosjektet MUSIKARO som handler om utvikling av verktøy for valg og avspilling av preferansemusikk for mennesker med kognitiv svikt og demens. Hovedmålet er å utvikle og teste en teknologi som gjør det mulig å avspille musikk fra en forhåndsdefinert spilleliste, det vil si fra 4 tilgjengelige CD-er, utviklet av Geriatrisk ressurssenter, Sykehjemsetaten, Oslo kommune og som alle inneholder musikk fra ulike musikkategorier. Kravet til teknologien er at helsepersonell enkelt skal kunne avspille preferansemusikk overfor sine brukere. Teknologien må i tillegg utvikles slik at personen med kognitiv svikt og med demens selv skal kunne avspille sin preferansemusikk. I forprosjektet vil helsepersonellet som deltar, ha kartlagt testpersonenes - det vil si personer med kognitiv svikt og med demens- musikkpreferanser på forhånd.

Gjennomføring av forprosjektet og utprøving av utstyr vil foregå våren 2016. For å sikre at verktøyet er attraktivt og mulig å bruke for personer med kognitiv svikt og med demens og for helsepersonell, vil alle ledd i forprosjektet følges av semistrukturerte intervjuer og spørreskjemaer. Vi vil også vurdere fokusgrupper som del av datainnsamlingen.

Forprosjektet er interessant for musikkterapeuter fordi det er tverrfaglig ved at helsepersonell, musikkterapeuter og leverandør av teknisk utviklingskompetanse samarbeider. Slik velferdsteknologi vil kunne benyttes av dem blant annet som oppfølging etter musikkterapisesjoner individuelt eller i gruppe. Det er også aktuelt at musikkterapeuter som arbeider med personer med kognitiv svikt/demens samarbeider med og gir opplæring til annet personale om bruk av dette verktøyet. Musikkterapeuter vil også kunne bidra med å finne fram til mest mulig egnet preferansemusikk.

Referanser
Gerdner, L. (2005). Use of individualized music by trained staff and family: translating research into practice. Journal of Gerontological Nursing, Vol. 31(No. 6), 22-30.

Lyngroth, S., Kvamme, T. S., & Skogen, B. (2006). Når musikk skaper kontakt (Vol. 1): GERIA.

Chair: Kristi Stedje

Hvor: Trappesalen