Back to All Events

Kristi Stedje: Krafttak for sang og Sang i eldreomsorgen – landsomfattende prosjekt med mål om å styrke helse og trivsel gjennom sang

MA Kristi Stedje
Folkeakademiet og Sandefjord kommune


krististedje@gmail.com

Biografi
Jeg var ferdig utdannet musikkterapeut ved Norges musikkhøgskole i 2009. Er ansatt i Sandefjord kommune, og arbeider med personer med demens institusjon og dagaktivitetstilbud. Fra høsten 2014 har jeg i tillegg vært engasjert som prosjektleder og faglig ansvarlig for prosjektet «Sang i eldreomsorgen» under den nasjonale satsningen «Krafttak for sang». I 2012 og 2013 ledet jeg prosjektet «Musikk i omsorg» ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold.  Jeg underviser også jevnlig om temaet musikk og eldre for Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolene i Telemark, Buskerud og Vestfold) og ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Abstract
«Krafttak for sang» er en landsomfattende satsning, initiert og finansiert av Kulturdepartementet, og «Sang i eldreomsorgen» er ett av flere underprosjekter i satsningen. Sang i eldreomsorgen ledes faglig og administrativt av musikkterapeut, og har som mål å skape «Syngende eldreinstitusjoner» i hele landet. Målet for «Syngende eldreinstitusjoner» er at sang skal integreres som en naturlig del av hverdagen til alle som bor og jobber i institusjonen, for å styrke helse og trivsel for alle. Gjennom kurset får institusjonene kurs og veiledning i temaer som omsorgssang, sang som sosial aktivitet, inkludering av pårørende og frivillige i sangarbeidet samt bruk av det lokale musikklivet som men ressurs for institusjonen. Musikkterapeuten har som faglig leder ansvaret for utviklingen av kursmateriell og alt av faglig innhold i prosjektet.  Gjennom holdningsarbeid på system- gruppe- og individnivå, undervisning og veiledning gis dermed det musikk- og helsefaglige en stor plass i dette prosjektet.

Innlegget vil gi en presentasjon av arbeidet som gjøres i prosjektet på landsbasis, og det vil bli vist hvordan prosjektet forholder seg til nasjonale føringer på området.  Det faglige innholdet vil beskrives i korte trekk, for å gi en oversikt over hvor prosjektet befinner seg innen en musikkterapi- og musikk og helsefaglig kontekst. Videre vil det, med utgangspunkt i en refleksjon, åpnes for en diskusjon rundt musikkterapeuters rolle i denne typen prosjekter, og hvor vidt slikt arbeid kan anses som en del av musikkterapeutisk praksis.

Referanser
- Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (2014): Ressurshefte for musikkterapeuter i eldreomsorgen

- Krafttak for sang på nett: www.krafttakforsang.no

- Stortingsmelding 29: Morgendagens omsorg (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20122013/id723252/)

Chair: Svein Fuglestad
Hvor: Trappesalen