Back to All Events

Karette Stensæth: Deltaking som dialog. Eit perspektiv for musikkterapien?

Førstemanuensis Karette Stensæth
Norges musikkhøgskole


kst@nmh.no

Biografi
Førstemanuensis i musikkterapi ved NMH.
Koordinator for Senter for musikk og helse.
Post doc i det interdisiplnære forskingsprosjektet RHYME (www.rhyme.no)
Erfaren redaktør med ei rekke publikasjonar.
Lang erfaring som musikkterapeut med barn og unge med samansette behov.

Abstract
I denne presentasjonen ser eg nærmare på begrepet deltaking i eit dialogisk perspektiv. Eg vil løfte fram nokre filosofiske sider ved begrepeti eit kvardagsleg og samfunnsmessig perspektiv før eg utforskar korleis desse aspekta inngår i musikkterapien. Deltaking i eit dialogisk perspektiv forutset at oppmerksomheita rettast mot noko felles - mot eit her og no. Dette omtalast også som intersubjektivitet deling, noko som først og fremst bekreftast på et følelsesmessig plan. Pedagogen og Bakhtin-kjenneren Eugine Matusov knyt slik intersubjektivitet til å ha noko til felles med andre og til menneskelig agens/handling og ei slags samordning av disse. Et dialogisk læringsfelleskap, som er idealet for Matusov, fordrar at dei deltakande tillét endring og samtidig er opne for det som er forskjellig og fleirstemt. Kva betyr dette, og i kva grad har perspektivet relevans for musikkterapien? Korleis kan det i så fall ta form i ei klinisk setting der ein musikkterapeut og ein klient improviserer saman? I presentasjonen viser eg til variert dialogfilosofi og musikkterapiteori. Gjennom prakiseksempel vil eg illustrere korleis refleksjonane kan konkretisere seg i musikkterapien.

Referanser
Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Austin, TX: University of Texas Press.

Horgen, T. (2010). Å sette seg selv I spill: Om ansvar, moral, etikk, og utfordringer i møtet med barn med multifunksjonshemming. IK. Stensæth, A. T. Eggen & R.S. Frisk (Red.), Musikk, helse, multifunksjonshemming, Skriftserie fra Senter for musikk og helse, Vol. 3, s. 5-22. Oslo: NMH-publikasjoner, 2010:2.

Matusov, E. (2001). Intersubjectivity as a way of informing teaching design for a community of learners classroom. Teaching and Teacher Education, 17, 383-402.

Stensæth, K. & Jenssen, D. (2016, in press). Deltagelse - en diskusjon av begrepet. I K. Stensæth, S. Fuglestad & V. Krüger (Red.) Musikk, barnevern, deltagelse. Skriftserie for Senter for musikk og helse, (sider). Oslo NMH-publikasjoner

Stensæth, K., Holone, H., & Herstad, J. (2014). Participation: A combined perspective on the concept from the fields of informatics and music and health. I K. Stensæth (Red.), Music, Health, Technology and Design. Skriftserie fra Senter for musikk og helse, Vol. 8, s. 157-186. Oslo: NMH-publikasjoner, 2014:7

Tønsberg, G.E.H. (2010). Improvisasjon i et dialogisk kommunikasjonsperspektiv. I K. Stensæth, A.T. Eggen & R.S.Frisk (Red.), Musikk, helse, multifunksjonshemming, Skriftserie fra senter for musikk og helse, Vol. 3. s. 41-55. Oslo: NMH-publikasjoner: 2010:2.

Chair: Tom Næss
Hvor: Auditoriet