Back to All Events

Kjersti Johansson: Gjentakelse i musikkterapi


MA Kjersti Johansson
Norges musikkhøgskole


kjersti.johansson@nmh.no

Biografi
Kjersti Johansson er utdannet musikkterapeut fra Norges musikkhøgskole (NMH) hvor hun fullførte sin master i 2009. Hun er nå doktorgradsstipendiat ved NMH og forsker på gjentakelse som fenomen i musikkterapi. Hun har tidligere arbeidet som musikkterapeut med barn med multifunksjonshemming ved en barneskole.

Abstract
Gjentakelse er et sentralt fenomen i musikkterapipraksis – vi gjentar rytmer, melodiske motiver, sanger og aktiviteter, verbale fraser og kroppslige uttrykk. I musikkterapifaget er det likevel forsket lite spesifikt på gjentakelse. I denne presentasjonen er imidlertid dette viktige fenomenet det sentrale omdreiningspunktet. Presentasjonen er del av et doktorgradsprosjekt om gjentakelse som fenomen i musikkterapi, og vil beskrive prosjektets metodologi og utvalgte funn.

Forskningsprosjektet er en kvalitativ instrumentell multippel case studie som inkluderer musikkterapi med et barn med autisme, musikkterapi med en eldre person med demens, og musikkterapi med en voksen person med en schizofrenilignende diagnose. Det empiriske materialet består av videoopptak av musikkterapisesjoner og intervju med den involverte musikkterapeuten. Hver case ble analysert for seg før en kryssanalyse av casene.

Presentasjonen vil fokusere på tema fra kryssanalysen. Dette vil inkludere en diskusjon av ulike typer gjentakelse med særlig henblikk på grad av likhet og forskjell i gjentakelsen. Begrepet langsom musikkterapi introduseres, hvor gjentakelse ses i sammenheng med vår opplevelse av tid.  

Chair: Beate Gilje Tumyr
Hvor: Auditoriet