Back to All Events

Lars Tuastad, Hans Marius Solevåg: Tause menn som snakker – erfaringer fra gruppetilbudet «Musikkopplevelser»

Musikkterapeut, psykiatrisk sykepleier Lars Tuastad, Hans Marius Solevåg
Bjørgvin DPS


lars.tuastad@grieg.uib.no

Biografi
Lars Tuastad er musikkterapeut. Jobber ved Bjørgvin DPS og på Griegakademiet, UIB.

Hans Marius Solevåg er psykiatrisk sykepleier. Jobber ved Bjørgvin DPS.

Abstract
Våren 2014 startet musikkterapeut Lars Tuastad og psykiatrisk sykepleier Hans Marius Solevåg gruppetilbudet «Musikkopplevelser». Målgruppen for tilbudet er mennesker med psykoselidelser som samtidig har musikk som en interesse. Tilbudet har somsiktemål å gi erfaringer med ulike måter å tilnærme seg musikk på, og å stimulere til at musikk brukes som en tilgjengelig ressurs i hverdagen.

I forkant av første time, kjente vi på en klar frykt for å mislykkes med en av målsetningene, nemlig det å samhandle og snakke sammen i en gruppe. Vi var rett og slett redd for å ha samlet noen tause menn (inkludert oss selv) i en gruppe som forble taus etter at musikken stilnet av. Slik ble det ikke. Fra første stund har «Musikkopplevelser» vært en time der man har lyttet, diskutert og engasjert seg i musikk og tema rundt sanger og artister. I framlegget ønsker vi å presentere noen av våre egne erfaringer med gruppetilbudet, samtidig som vi tolker noen av brukernes erfaringer og uttalelser. Framlegget baserer seg på arbeidet som danner grunnlag for en påbegynt artikkel i Tidskrift for psykisk helse.

De ulike metodiske redskaper som er brukt for å innhente det empiriske materialet tar først og fremst utgangspunkt i deltakende observasjon. I gjennomgangen av datamaterialet ble det tydelig at det fortellende elementvar viktig. En narrativ analyse tillot oss å vektlegge fortellingene som en sentral kilde for å undersøke menneskelige erfaringer, handlinger og forståelse. Funnene blir diskutert i lys av teori om sangdeling, musikk og identitet, narrative perspektiv og miljøterapi

Referanser
Grocke, D. & Wigram, T. 2007. Receptive Music Therapy: Techniques and Clinical Applications for Music Terapy Clinicians, Educators and Students. London: Jessical Kingsley.

Kristiansen, D. L. 2013. Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres opplevelse I musikkterpigruppe innen rusbehandling. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Ruud, E. 1997/2013. Musikk og identitet.Oslo: Universitetsforlaget.

Skårderud, Finn og Bente Sommerfeldt. 2013. Miljøterapiboken. Mentalisering som holdning og handling.

White, M. 2009. Kart over narrativ praksis. Oslo: Pax.

Chair: Hans Petter Solli
Hvor: Trappesalen