Back to All Events

Hans Petter Solli og Brynjulf Stige: Musikkterapi i psykisk helse- og rusfeltet: hva trenger vi av kompetanse, og hvor går veien videre?

PhD og Professor Hans Petter Solli og Brynjulf Stige
HPS: Lovisenberg diakonale sykehus, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen. BS: Griegakademiet, Universitetet i Bergen


hpsolli@gmail.com

Biografi
Hans Petter Solli, doktorgrad i musikkterapi og 20 års klinisk erfaring fra psykisk helsevern. Jobber som musikkterapeut ved Lovisenberg diakonale sykehus, avdeling SAV/ROP,  som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole og som forsker II ved Griegakademiets senter for musikkterapiforskning (GAMUT), Universitetet i Bergen.

Brynjulf Stige, professor i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, leder for POLYFON kunnskapsklynge i musikkterapi og forskingsleder ved GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforsking (UiB og Uni Research Helse).

Abstract
De siste årene har musikkterapi hatt en svært positiv utvikling innen psykisk helse- og rusfeltet i Norge. Som følge av godt forsknings- og utviklingsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, har vi sett en økende interesse fra helsemyndighetene for faget og praksisen vår. I 2013 ble musikkterapi anbefalt i Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser, og i høringsutkastet til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet fra 2015 er også musikkterapi anbefalt. Våren 2016 ble musikkterapi framhevet som én av fire behandlingstilnærminger i forbindelse med regjeringens satsning på medisinfri behandling. I samme periode (2014-2016) har Universitetet i Bergen og GAMUT, i samarbeid med RKBU vest, drevet et intensivt implementeringsarbeid med tilbud av kurs og etterutdanninger, med mål om å øke antall stillinger i psykisk helse – og rusfeltet og å heve kompetansenivået hos musikkterapeutene. I denne presentasjonen vil vi først beskrive de siste årenes utvikling, og kort introdusere de viktigste strategiske dokumentene. Deretter vil vi dele erfaringer fra det pågående implementeringsarbeidet, gi vår karakteristikk av dagens situasjon og presentere våre tanker om sentrale steg i implementeringsarbeidet i årene som kommer. Avslutningsvis inviter vi de frammøtte til en åpen diskusjon omkring tematikken.

Referanser
Helsedirektoratet (2013). Nasjonal faglig retningslinje for utredning,

behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredning-behandling-og-oppfolging-av-personer-med-psykoselidelser

Helsedirektoratet (2015). Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet. https://helsedirektoratet.no/horinger/nasjonal-faglig-retningslinje-for-behandling-og-rehabilitering-av-rusmiddelproblemer-og-avhengighet

Solli, H.P. (2012). Med pasienten i førersetet: Recovery-perspektivets implikasjoner for musikkterapi i psykisk helsearbeid. Musikterapi i Psykiatrien Online, 7, 23–44. doi:10.5278/ojs/mipo/2edleel2.
http://journals.aau.dk/index.php/MIPO/article/view/114/78

Chair: Daniel L. Kristiansen

Hvor: Trappesalen