Back to All Events

Beate Gilje Tumyr: Estetisk framføringspraksis i barnehagen

PhD-student Beate Gilje Tumyr
Universitetet i Stavanger


beate.g.tumyr@uis.no

Biografi
Jeg er musikkterapeut utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Har jobbet innen psykisk helsevern, i barnehage og ved spesialskoler for barn med psykisk utviklingshemming og lærevansker. Er nå stipendiat ved Universitetet i Stavanger ved institutt for barnehagelærerutdanning.

Abstract
Jeg ønsker å presentere mitt pågående Ph.D-prosjekt i utdanningsvitenskap ved institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitet i Stavanger.

Prosjektets foreløpige tittel er Estetisk framføringspraksis i barnehagen

Dette PhD-arbeidet har som et mål å utforske om barns deltakelse i estetisk prosess og framføringspraksis i en barnehage kan bidra til et godt psykososialt miljø som fremmer helse. Undersøkelsen er et kunstbasert feltarbeid. Metodologien er inspirert av aksjonsforskning og A/r/tography vil bli utforsket. Prosessen fram mot og selve framføringssituasjonen som utledes, kaller jeg estetisk framføringspraksis. I dette prosjektet er det estetiske uttrykket og aktiviteten musikken. Musikk blir forstått som kommunikasjon og samhandling. Framføring blir definert i vid forstand, som en prosess og mulighet hvor barnets estetiske uttrykk blir ført og løftet fram for omgivelsene. Helse blir definert som en ressurs og prosess i barns liv, med vekt på utforsking av hvilke positive helseaspekter som kan styrkes for å opprettholde god helse. Dette blir koblet til det psykososiale miljøet som en arena for å jobbe helsefremmende. Barnet som medvirkende og deltakende subjekt i prosessen vektlegges og utforskes.  Medvirknings og deltakerperspektivet vil også gjenspeiles i valg av metode, og jeg vil argumenteres for, drøfte og problematisere barn som medvirkende deltakere både i den estetiske prosessen og i forskningsprosessen. Dette for å undersøke hvordan barn kan bidra til å utvikle praksisfeltet. Prosjektet kobler teori fra musikkterapi-, musikk og helse- og pedagogikkfeltet,

Paperet er en presentasjon av den prosessen jeg er i, med de problemstillinger og tema som er mest aktuelle.

Referanser
Viktige stemmer. En kvalitativ intervjuundersøkelse om hvordan noen barn med utviklingshemming og generelle lærevansker opplever å delta i en skoleforestilling. Nmh 2012.

Chair: Karette Stensæth

Hvor: AUDITORIET