Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

Musikkterapi i rus- og psykisk helsefeltet

I rus- og psykisk helsefeltet er musikkterapi en ressurs- og samfunnsorientert praksis som støtter pasientens recovery-prosess. Musikkterapien tar alltid utgangspunkt i personens egen musikalske identitet og ressurser. Tilnærminger til musikalsk samhandling inkluderer musikklytting, samspill og improvisasjon, sangskriving, innspilling, framføring og samtale. Målsetninger for terapien utarbeides i samarbeid med pasienten/brukeren. Motivasjon, mestring, følelsesregulering, meningsfull aktivitet, sosial deltakelse og nettverksarbeid er ofte relevant innhold. Musikkterapeuten kan arbeide både med grupper og i individuelle settinger, på institusjoner eller i oppsøkende team, og kan jobbe med institusjonsmiljøet, samt legge til rette for deltakelse i lokale musikk- og kulturtilbud.

Musikkterapi har dokumentert effekt ved psykoselidelser og depresjon. I tillegg viser forskning at musikkterapi reduserer depressive symptomer, angst og negative symptomer, og forbedrer generell psykisk helsetilstand, motivasjon, følelsesbevissthet, sosialt funksjonsnivå og livskvalitet. Denne forskningen gir sammen med brukererfaringer en god pekepinn på at musikkterapi er virkningsfullt både i arbeid med rusproblematikk og innenfor psykisk helsevern. Helsedirektoratet gir musikkterapi en sterk anbefaling i sine nasjonale faglige retningslinjer for psykosebehandling, og anbefaler også musikkterapi for behandling av avhengighet og ved avgiftning.

I Norge jobber musikkterapeuter både i spesialisthelsetjenesten og i kommunale tjenester, samt i tilgrensende felt som voksenopplæring, kulturskole og ideelle tilbud. Innenfor psykisk helsevern er musikkterapi organisert som en integrert del av det tverrfaglige tilbudet, med grader av selvstendig behandlingsansvar. Musikkterapi i rusfeltet kan benyttes som støttende behandling ved avgiftning og som integrert del av kort- og langtids døgnbehandling i TSB. Tilbudet kan organiseres i samarbeid med spesialisthelsetjeneste, ideelle og frivillige organisasjoner eller lokalt musikk- og kulturliv. Videre kan musikkterapien benyttes i forebyggende arbeid og tidlig innsats mot ungdom, eller være del av det rehabiliterende arbeid knyttet til lærings- og mestringssentra.

Følg lenkene for oversikter over forskning innenfor de to feltene:
https://gamut.w.uib.no/kunnskapsbeskrivelser/musikkterapi-og-psykisk-helse/
https://gamut.w.uib.no/kunnskapsbeskrivelser/musikkterapi-i-rusfeltet/

Lovisenberg har utviklet en behandlingstekst for deres musikkterapeutiske tilbud:
https://lovisenbergsykehus.no/behandlinger/musikkterapi?sted=klinikk-for-psykisk-helsevern

KoRus har flere rapporter som viser til brukeres erfaringer av musikkterapi i rusomsorg. To av dem kan lastes ned her:

Media

https://www.napha.no/content/20629/Musikkterapi-i-medvind
https://psykiskhelse.no/bladet/2019/utspill-0219
https://psykologisk.no/2018/11/musikkterapi-er-annen-vei-inn-til-andre-og-deg-selv/
https://www.erfaringskompetanse.no/ressurs/medisinfrie-tilbud-musikkterapi/
https://psykiskhelse.no/bladet/2018/sangen-i-st-croix_0318

Kontaktpersoner

Rusomsorg:
Daniel Løset Kristiansen
Kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune
@: daniel.bass88@hotmail.com

Psykisk helsevern:
Hans Petter Solli
Lovisenberg DPS og Norges musikkhøgskole
@: hpsolli@gmail.com

 Musikkterapi i kriminalomsorgen

Musikkterapi i kriminalomsorgen

Musikkterapi på sykehus

Musikkterapi på sykehus