Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Siden sist

Siden sist

Musikkterapi 1-2017, s.38-39, ISSN 0800-126X

Musikkterapi på Stortinget

Det er fremmet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe om å implementere musikkterapi i helsetjenesten og å øke den nasjonale utdanningskapasiteten. Forslaget er til behandling i Helse- og Omsorgskomiteen og skal debatteres og behandles i Stortinget 19. Juni. Forslaget finner du her: 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2016-2017/dok8-201617-097s/ 

Implementering av musikkterapi

Helse Bergen vedtok i januar 2017 at alle klinikker skal ha musikkterapeut. Dette som ledd i en strategi for å implementere musikkterapi vedtatt. (Kilde: Polyfon-nytt, mars 2017)

Boklansering i Operaen

26. mars ble antologien ”Musikkterapi i praksis”, redaktører Even Ruud og Tom Næss, lansert på Formidlingssenteret ved Operaen i Oslo. Antologien presenterer en unik samling av praksisfortellinger. På lanseringen spilte blant annet Venjas Harem som har sitt utspring i prosjektet ”Musikk i fengsel og frihet”. Lanseringen skjedde som en del av arrangementet ”Lyden av Musikkhøgskolen” (kilde: nmh.no)

Disputas: Lise Lotte Ågedal

15. desember disputerte musikkterapeut Lise Lotte Ågedal med avhandlingen ”Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang”.  Målet har vært å undersøke om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker Hun fant signifikante forskjeller mellom barn som fikk musikkterapi og de som ikke fikk dette tilbudet. (Kilde: nmh.no, vl.no)

Disputas: Anna Helle-Valle

25. november disputerte psykolog Anna Helle-Valle med avhandlingen ”How do we understand children’s restlessness? A cooperative and reflexive exploration of children’s restlessness as a bioecological phenomenon”. Hun har utforsket barns uro og sett på gutters uro i en musikkterapigruppe. Resultater fra forskningen hennes viser at fagfolk og foreldre som blir utfordret til å tenke kritisk, forstår uro som et uttrykk for barns ressurser og problemer, og som et resultat av konteksten barnet lever i. (Kilde: uib.no, uni.no)

Haukeland utvider musikkterapitilbudet

Haukeland universitetssykehus har hatt fast musikkterapistilling siden 2015. Fra 2016 er tilbudet utvidet til tre fulle musikkterapeutstillinger. Musikkterapeutene gir behandling til barn og unge og sykehuset legger også til rette for forskning og praksisplasser. (Kilde: uib.no)

Nasjonal faglig retningslinje for demens

Musikkterapeuter er nevnt i nasjonal faglig retningslinje for demens i forbindelse med veiledning/opplæring av helsepersonell for bruk av musikk i miljøbehandling og kartlegging av individuell musikk. UiB har i en høringsuttalelse foreslått at musikkterapi anbefales som behandlingstiltak i tilknytning til psykose, depresjon, aggresjon/agitasjon og palliasjon samt at musikkterapeuter kan bidra med å fremme personsentrert omsorg.  Retningslinjen skal behandles medio mai. (Kilde: Polyfon-nytt, mars 2017)

 

Bokanmeldelse: MUSIKKTERAPI  OG ELDREHELSE

Bokanmeldelse: MUSIKKTERAPI OG ELDREHELSE