Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Innledning ved Viggo Krüger

Innledning ved Viggo Krüger

Det er flere grunner til at vi har valgt å lage et digitalt nummer av tidsskriftet vårt viet fagpolitiske og fagstrategiske tema. En grunn handler om at vi stadig blir flere musikkterapeuter og at vi derfor trenger et større fokus mot spørsmål som handler om profesjonalitet, yrkesidentitet og fagpolitikk. En annen grunn er at musikkterapeuter i større grad enn før forholder seg til flere målgrupper enn tidligere. Fordi vi er i kontakt med en stor variasjon av målgrupper trenger vi et økt fokus mot hvordan forholde seg til fagpolitiske og fagstrategiske problemstillinger sett i forhold til hvert enkelt felt. Fremgangsmåten og arbeidsformene til musikkterapeuten i spesialpedagogikk er for eksempel svært annerledes enn fremgangsmåten og arbeidsformene til musikkterapeuten innen geriatrifeltet. Det samme gjelder hvilke organisatoriske og strukturelle betingelser som gjelder innen de ulike institusjonene og etatene musikkterapeuter arbeider innen. Forholdene ved et eldresenter er annerledes enn forholdene ved en barnevernsinstitusjon. Det er forskjellige arbeidstider, yrkeskodekser etc.

Sistnevnte grunn er bakgrunnen for at NFMT har opprettet et fagstrategisk utvalg, FSU. Utvalget har allerede hatt flere møter og mottatt kurs, blant annet av Wegard Harsvik fra LO. FSU legger opp til en agenda der vi ønsker å styrke yrkesidentitet og nettverk innen feltene; 1) psykisk helse, 2) eldreomsorg, 3) spesialpedagogikk, 4) barnevern, 5) kriminalomsorg og 6) rusbehandling og 7) pediatri. FSU består av en kontaktperson som representerer de ulike feltene. FSU sitt mandat er å arbeide for å formidle kunnskap om musikkterapi i tverrfaglige tverretatlige sammenhenger. Foreløpig arbeider FSU med følgende aksjonspunker.

-       Kontakte relevante instanser med tanke på formidling og fagstrategisk arbeid
-       Kommunisere tema musikkterapi til media
-       Stille som representanter for NFMT ved høringer etc.

Representantene arbeider for å gjøre sitt respektive felt synlig i samfunnet og sørger for kommunikasjonsflyt og kunnskapsutveksling i tverrfaglige og tverretatlige sammenhenger.

I det herværende digitale nummer finner vi tekster som er utarbeidet av FSU-medlemmer. Tekstene skal brukes til å formidle musikkterapi, blant annet via egen portal på NFMT sin hjemmeside. Hvert av arbeidsfeltene i FSU skal ha en egen side med bilde av leder, og info om feltet. Ved å gjøre innleggene tilgjengelige for samfunnets ulike aktører, er det lettere for politikere, mediemennesker og andre å orientere seg om musikkterapi og de ulike felt musikkterapien representerer. Det kan også gjøre det lettere for nye musikkterapeuter å finne sin yrkesidentitet og rolle ved å se på hva andre musikkterapeuter har gjort før dem, og ikke minst studere hvordan en kan gå frem for å orientere seg i yrkeslivet.

Viggo Krüger, styrelederleder Norsk Forening For Musikkterapi

FSU består for tiden av følgende medlemmer:  

Spesialpedagogisk felt – barn 0-6 år:
Greta Aagre
Musikkterapeut ved Pedagogisk fagsenter, Bydel Gamle Oslo
Mobil: 93080677, epost: gaagre@online.no

Spesialpedagogisk felt – barn 7-18 år:
Merete Lippert Tobiassen
Musikkterapeut ved Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune.
Mobil: 99571207, epost: me-tobi@online.no

Eldreomsorg, alderspsykiatri og demens:
Frode Aass Kristiansen
Musikkterapeut ved Furuset sykehjem
Mobil: 93 82 078 62, epost frodeeak@frisurf.no

Rusbehandling innen TSB (Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer) og kommunale rus- og psykiske helsetjenester:
Daniel Løset Kristiansen
musikkterapeut innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune
Mobil: 99 55 43 48, epost: daniel.bass88@hotmail.com

Psykisk helse
Hans Petter Solli
Musikkterapeut ved Lovisenberg DPS, førsteamanuensis II ved Norges musikkhøgskole og forsker II ved UiB/RKBU.
Mobil: 92299235, epost: hpsolli@gmail.com

Kriminalomsorgen:
Lars Tuastad
Musikkterapeut ved Bjørgvin DPS og som førsteamenuensis ved Griegakademiet
Mobil: 45488282, epost: lars.tuastad@uib.no

Barnevern:
Viggo Krüger,
Musikkterapeut ved Aleris Omsorg Norge og førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen
Mobil: 99 53 46 28, epost: viggo.kruger@uib.no

Pediatri:
Tone Lindmo Leinebø,
musikkterapeut ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.
Mobil: 92 42 62 4, epost: toneleinebo@gmail.com

Musikkterapeuter i kulturskolen

Musikkterapeuter i kulturskolen

FAGPOLITIKK PÅ DAGSORDEN

FAGPOLITIKK PÅ DAGSORDEN