Back to All Events

Daniel Løset Kristiansen: Musikkterapi i rusbehandling - klinisk praksis og faglig utvikling ved Stiftelsen Bergensklinikkene og Tyrilistiftelsen

Daniel Løset Kristiansen
Torgeir Børnes
Simen Krogstie Lagesen


musikkdaniel@tyrili.no

Biografi
Daniel Løset Kristiansen er utdannet musikk- terapeut med mastergrad fra Norges musikkhøgskole. Han har etablert to musikkterapipraksiser, først innen langtids døgnbehandling i TSB i Tyrilistiftelsen, Oslo, og senere innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune.Arbeider gjennom de to prosjektene aktivt med utvikling og utprøving av musikkterapi i rusfeltet.Han er praksisveileder ved NMH, og medlem i Fagstrategisk Utvalg i NFMT som representant for rusfeltet

Abstract
Musikkterapi har i løpet av de siste årene har hatt en sterk utvikling innen feltene rus og psykisk helse.I Nasjonal faglig psykoseretningslinje gir Helsedirektoratet musikkterapi høyest mulig anbefaling basert på høyeste evidensnivå. I høringsutkastet til ny Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet blir musikkterapi anbefalt som behandlingsmetode.

Stiftelsen Bergensklinikkene avd. Hjellestad og Tyrilistiftelsen, enhet Kampen tilbyr begge langtids rusbehandling i TSB for mennesker med rusavhengighet, og har begge i løpet av de siste årene etablert musikkterapi som del av tverrfaglig kompetanse. Bergensklinikkene har i dag tre musikkterapeuter: Mikael Clavier, Steinar Hjelbrekke og Torgeir Børnes og Tyrilistiftelsen to; Simen Krogstie Lagesen og Daniel Løset Kristiansen, alle med mastergrad i musikkterapi. Begge musikkterapipraksiser jobber systematisk for utvikling av musikkterapifaget innenfor dette feltet.

I løpet av våren 2016 vil de to musikkterapipraksisene innlede et nærmere samarbeid om erfaringsutveksling og praksiserfaringer, og vi i denne gruppen ønsker å benytte konferansen som en arena for en presentasjon av erfaringer og fagutvikling så langt. Vi ønsker å fortelle ”musikkterapi-Norge” hva som foregår innenfor de praksisene og skissere noen retninger for hvilken vei musikkterapirusfeltet muligens bør ta på vei inn i en fremtid preget av stor vekst i feltet, både i forhold til metodikk, tverrfaglig samarbeid og musikkterapeutens rolle/ansvar-områder.

En nærmere beskrivelse av innholdet i foredraget vil kunne ettersendes i løpet av våren fra arbeidsgruppen, og to representanter vil sammen gjennomføre foredraget

Referanser
Dale, R. et. al. (2015). Musikkterapi, rus og psykisk helse - brukererfaringer. Rusfag (2). 18-23.

Dale, R. (2014). Evaluering av «prosjekt musikkterapi» ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Rapport. Bergen: KoRus Bergen, Stiftelsen BergensklinikkeneBergen.

Kristiansen, D. L. (2013) Nye muligheter. En eksplorativ studie av deltakeres i
musikkterapigruppe innen rusbehandling. Masteroppgave i Musikkterapi. Oslo: Norges Musikkhøgskole, Oslo.

Chair: Lars Tuastad

Hvor: Gymsalen