Back to All Events

Christine Wilhelmsen: Musikkterapi og ungdom

Master Christine Wilhelmsen
Aleris Ungplan & BOI, region Oslo

christine.wilhelmsen@aleris.no

Biografi
Christine Wilhelmsen studerte musikkterapi ved Griegakademiet/UiB og var ferdig i 2012. Hun har siden dette jobbet i Aleris Ungplan, først i Bergen (fra januar 2012) og nå i Oslo (siden august 2014). I Aleris driver hun musikkterapitilbudet for Ungplan (barnevern) og Kom Nærmere Oslo.

Abstract
Musikkterapi med ungdom er et stadig voksende felt i norsk musikkterapi, både når det gjelder praksis og forskning. Nettverket «Musikkterapi og ungdom» ble startet i 2013 for å samle musikkterapeuter som samarbeider med ungdom i forskjellige kontekster (psykiatri, somatikk, barnevern/ettervern/skole/spesialpedagogikk, enslige mindreårige asylsøkere (EMA), rus- og kriminalomsorgen m.fl.), og for studenter og andre som er interessert i denne gruppen. Nettverket er også en del av et internasjonalt nettverk for musikkterapeuter som samarbeider med ungdom.

Vi ønsker med denne roundtable å samle og presentere nettverket og dets samarbeidspartnere. Paneldeltakere er musikkterapeuter og forskere som jobber med musikk, ungdom og helse i ulike kontekster. Paneldeltagerne er

Merete Hoel Roaldsnes - Musikkterapeut og doktorgradsstipendiat ved NMH; «Musikkterapi for ungdom med bakgrunn som EMA»

Viggo Krüger - førsteamanuensis ved Griegakademiet og musikkterapeut/forsker ved Aleris Omsorg Norge. Driver et post doc prosjekt i samarbeid med GAMUT/Griegakademiet der hensikten er å utvikle musikkterapi som tilnærming innenfor barnevernsfeltet

Gisle Fuhr - masterstudent ved NMH med egenpraksis på sysselsettings- og integreringsprosjektet S.T.O.L.T.

Hege Bjørnestøl Beckmann - Ansgar Teologiske Høgskole, doktorgrad ved NMH 2014 om ungdom, musikk og helse.

Ian Koldstad - Musikkterapeut ved Stord Kulturskole/musiker/produsent

Panelets deltagere vil presentere sitt arbeid og forskning, og nettverkets arbeidsgruppe (v/ Viggo Krüger og Christine Wilhelmsen) vil presentere nettverket, dets formål og samarbeidspartnere.

Diskusjonsdelen vil handle om ulike muligheter og utfordringer som er knyttet til musikalsk arbeid med ungdom.

Stikkord: Musikk, ungdom, musikkterapi

Referanser
Roaldsnes, Merete (work in progress) Musikkterapi for ungdom med bakgrunn som einslege mindreårige flyktningar

Strandbu, Astrid & Krüger, Viggo (2015), Musikk, ungdom, deltakelse. Musikk i forebyggende arbeid.

Beckmann, Hege B. (2014) Den livsviktige musikken

En kvalitatativ undersøkelse om musikk, ungdom og helse. Avhandling for Ph.D.-graden Norges musikkhøgskole, Oslo 2014 NMH-publikasjoner 2014:9

Hvor: Gymsalen