Back to All Events

Daniel Løset Kristiansen og Joachim Huby: Musikkterapi i kommunale rus- og psykisk helsetjenester

MA, Master i musikkterapi Daniel Løset Kristiansen og Joachim Huby
Fredrikstad kommune


danikr@fredrikstad.kommune.no

Biografi
Daniel Løset Kristiansen er utdannet musikkterapeut med mastergrad fra Norges musikkhøgskole. Han har etablert to musikkterapipraksiser, først innen langtids døgnbehandling i TSB i Tyrilistiftelsen, Oslo, og senere innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune.

Arbeider gjennom de to prosjektene aktivt med utvikling og utprøving av musikkterapi i rusfeltet.

Han er praksisveileder ved NMH.

Joachim Huby er utdannet musikkterapeut med mastergrad fra Norges musikkhøgskole.

Før musikkterapiutdanningen jobbet Joachim som musikkpedagog i London i 6 år der han jobbet med ungdommer og voksne med psykiske helseutfordringer. Arbeider nå innen kommunale rus- og psykisk helsetjenester i Fredrikstad kommune.

Abstract
Musikkterapi har i løpet av de siste årene har hatt en sterk utvikling innen feltene rus og psykisk helse.I Nasjonal faglig psykoseretningslinje gir Helsedirektoratet musikkterapi høyest mulig anbefaling basert på høyeste evidensnivå. Også i høringsutkastet til Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet blir musikkterapi anbefalt som behandlingsmetode.

Fredrikstad kommune har siden høsten 2013 samarbeid med Kompetansesenter for Rus-Øst om et utviklingsprosjekt der man prøver ut musikkterapi som del av kommunal rus- og psykisk helsetjeneste. Kristiansen etablerte i 2014 en musikkterapipraksis der målgruppene unge i alderen 16-25 år og voksne i sårbare overganger mellom institusjon og samfunn var hovedfokus. Individuell musikkterapi, polikliniske og ukentlige timer varrammen for musikkterapien som supplerende terapi og oppfølging. I 2015 startet Huby opp i praksisen, og arbeidet var utviklet seg til også å omfatte gruppevirksomhet og utvidelse av målgruppe til ROP-brukere og psykiske lidelser i tillegg til hovedfokuset på rusavhengighet. Musikkterapipraksisen kan defineres som ressurs- , recovery- og samfunnsorientert, og arbeider med ulike målsetninger i både kortere og lengre behandlingsforløp. Motivasjon for endring, selvbevisst og følelsesregulering, mestring og selvbilde, meningsfull aktivitet, sosial fungering og nettverk er blant målsetningene.

Foredraget har som mål å fortelle om denne praksisutviklingen og skissere noen retninger for hvordan man kan arbeide musikkterapeutisk innenfor dette området på kommunalt nivå. Tverrfaglig samarbeid og musikkterapeutens rolle blir trukket inn i presentasjonen, og foredraget ønsker å knytte seg opp til konferansens tema gjennom å sette fokus konferansens tematikk vedrørende innovasjon, nye arenaer og veivalg inn i fremtiden. 

Referanser
Dale, R. et.al. (2015). Musikkterapi, rus og psykisk helse - brukererfaringer. Rusfag (2). 18-23

Kielland, T. (2015). Musikkterapi i kommunalt rusarbeid. Rapport. Lillehammer: Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk Helsevern, Kompetansesenter rus – region øst.

Kielland, T., Stige, B., & Trondalen, G. (2013). Musikkterapi i rusfeltet. Praksisnær forskning og kunnskapsutvikling. Rusfag (1). 43-51.

Chair: Merete Holme

Hvor: Trappesalen