Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i skolen

Musikkterapi i skolen

Her kan du lese om musikkterapi:

  • i kulturskolen

  • i spesialpedagogikken

  • på ungdomsskole og videregående

Interessert i mer info? Kontaktpersoner innenfor de ulike feltene står nederst på siden.

Spesialpedagogikk

Det spesialpedagogiske feltet er det største feltet i musikkterapien i Norge, og har lengst tradisjoner både når det gjelder praksis og fokus i den norske musikkterapiutdanningen.

Målgruppene innenfor spesialpedagogikken er barn og unge med ulike funksjonshemminger og lærevansker. Det kan være elever med sansetap – syns- og hørselsproblematikk, multifunksjonshemming, ulike syndromer, spesifikke lærevansker og diagnoser innenfor autismespekterforstyrrelser. Mange elever har enkeltvedtak og har egne opplæringsplaner; individuell opplæringsplan (IOP). Noen går i ordinære klasser, noen i spesialklasser og noen på egne spesialskoler.

Musikkterapeuter i spesialpedagogikken jobber gjerne i skjæringspunktet mellom skole, kultur og helse. Som regel arbeider de med grunnleggende læreforutsetninger som oppmerksomhet, konsentrasjon, motivasjon, initiativ og mestring. Basis i arbeidet er å fremme opplevelser av tilhørighet og aksept. Sosialt og musikalsk samspill er hovedfokus. Kommunikasjon er også et hovedområde, og det innebefatter både verbal kommunikasjon med artikulasjon og begrepsforståelse, samt nonverbal kommunikasjon ved hjelp av pust, blikk og gester.

Musikkterapien kan være organisert i gruppetimer og enetimer, og mange samarbeider også med andre faggrupper som fysioterapeuter, ergoterapeuter, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og spesialpedagoger. En annen viktig oppgave er veiledning av ledsagere som følger elever i timene.

Les mer om musikkterapi i spesialpedagogikken her, i en artikkel om tilbudet på Haug skole og ressurssenter: https://kunstkultursenteret.no/ressursbase/musikk-i-spesialundervisningen-tilrettelagt-musikkundervisning-i-lys-av-fagfornyelsen/

Et eksempel på musikkterapeutisk tilbud i voksenopplæring er bandet RagnaRock, bestående av elever fra Oslo VO Nydalen. Se video om Ragnarock:

Kulturskole

Musikkterapeuter i kulturskolen har en variert arbeidsdag med hensyn til klientgrupper og hvilke mål som ligger til grunn for arbeidet. I likhet med mange musikkterapeuter jobber vi i spenningsfeltet mellom pedagogikk, spesialpedagogikk og terapi.

Kulturskolen tilbyr blant annet tilrettelagt musikkopplæring for elever med spesielle behov der opplæring og mestring av et instrument kan være målet, gjerne i samspill med andre. Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, sosiale evner eller fysisk ferdigheter.

I tillegg blir musikkterapeutens tjenester ofte solgt ut til institusjoner utenfor kulturskolen, for eksempel eldresentre, barnehager, skoler og asylmottak, hvilket gjør at musikkterapeuter i kulturskolen kan arbeide med klienter i alle aldre og livssituasjoner. Veiledning og/eller kursing av andre ansatte som ønsker å bruke musikk innen sine fagområder samt informasjons arbeid og utredningsoppdrag kan også være blant oppgaver musikkterapeuter i kulturskolen kan få.

Ungdomsskole og videregående

De fleste musikkterapeuter i skolen jobber med barn med utviklingshemninger, men i senere tid har det også blitt opprettet tilbud med fokus på forebygging av skolefrafall og skolevegring på ungdomsskole- og videregåendetrinnet. For eksempel finnes det prosjektbaserte tilbud på som rettes mot ungdom som er i fare for å droppe ut, eller av forskjellige grunner ikke trives i skolehverdagen.

Tilbudene som rettes mot utsatt ungdom gjennomføres både som individuelle timer og i gruppe, og bygger bro mellom miljøterapi, pedagogikk og musikkterapi. Eksempler på aktiviteter kan være band og samspill, sangskriving og fremføring på konserter. I et musikkterapeutisk perspektiv kan mål for praksisen være å styrke relasjoner, både til skoleansatte og jevnaldrende, og å gi et frirom for opplevelse av mestring og fellesskap.

Selv om feltet er relativt nytt, fins det flere studier som viser potensiale i musikkterapeutiske praksiser rettet mot utsatt ungdom. Forskning har blant annet vist at musikkterapi gir muligheter for å styrke selvutfoldelse, emosjonell kommunikasjon og sosial samhandling i skole og fritid, og at musikkterapi kan forebygge voldsepisoder blant ungdom på ungdomstrinnet.

Se video fra Hyssingen produksjonsskole, hvor musikk er en del av et helhetlig tilbud for ungdom som har sluttet eller ikke begynt på videregående opplæring:

Kontaktpersoner

Spesialpedagogikk:
Merete Lippert Tobiassen
Haug skole og ressurssenter i Bærum kommune.
@: me-tobi@online.no

Kulturskole:
Ragnhild Øvergaard Sæheim
Kontra kulturskole og Holten skole.
@: rosaeheim@gmail.com

Ungdomsskole og videregående:
Viggo Krüger
Stendi og Griegakademiet, Universitetet i Bergen
@: viggo.kruger@uib.no

Musikkterapi i barn og unges oppvekst

Musikkterapi i barn og unges oppvekst