Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Skjulte skatter  på uventede steder?

Skjulte skatter på uventede steder?

CREMAH
Norges musikkhøgskole (NMH) opprettet i 2008 et senter knyttet til forskning i musikk og helse/musikkterapi. Siden den tid har forskningssenteret utviklet og spisset sitt oppdrag. Forskningssenteret heter i dag Senter for forskning i musikk og helse, til daglig forkortet til CREMAH (Centre for Research in Music and Health).

CREMAH har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

CREMAH initierer- og er med i flere nasjonale, nordiske og internasjonale nettverk blant annet «Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i rusfeltet», «Nasjonalt kompetansenettverk for musikkterapi i barnevernet», og «The International Consortium of eight universities with PhD program in music therapy». Nytt av året er Nordic Network in Music and Public Health, som ble opprettet i København i august i år.

Et skattkammer
CREMAH har en egen Facebook side som aktivt formidler aktuelle saker for folk som er interessert i feltet https://www.facebook.com/musikkoghelse/ Her er det bare å dele, og melde seg på med spørsmål eller kommentarer.

Men kanskje er Skriftserie fra CREMAH en av de mere «skjulte» ressursene vi forvalter? En ressurs vi gjerne deler med andre. CREMAH publiserer minst en bok per år knyttet til musikk og helse/musikkterapi—innenfor forskjellige felt. Bøkene har vitenskapelig redaksjon og fagfellevurdering av tekstene, som er skrevet av dyktige fagpersoner. Bøkene kan enkelt bestilles gjennom linken på hjemmesiden http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse

Mange liker å lese bøker i papirformat. Andre ganger er det mest praktisk med elektroniske versjoner. Tekstene fra CREMAH kan lastes ned gratis, for den som ønsker. Et år etter bokutgivelsen, er bokkapitlene elektronisk tilgjengelighttps://brage.bibsys.no/xmlui//handle/11250/172107 Bruk denne linken, søk på Artikler og bokkapitler, og velg søkeord. Og vips: bokkapitlene ligger klare i pdf format; klare for gratis nedlastning og lesing.

Les også den interessante teksten om «Musikkterapi i rusbehandling» i NMHs nye forskningsmagasin Pling http://nmh.no/om_musikkhogskolen/nyheter/pa-musikalsk-avvenning 

CREMAH tilbyr også litteraturdatabaser om musikk og helse og/eller musikkterapi. Tre databaser er tilgjengelige: i) musikkterapilitteratur, ii) The Bonny Method og Guided Imagery and Music (GIM), og iii) Musikk og helse. http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse/databaser_over_litteratur_som_vedgar_musikk_og_helse

Fortellinger fra praksis i musikkterapi heter den neste boken i Skriftserien fra CREMAH, med Tom Næss og Even Ruud som redaktører. Boken kommer tidlig i 2017, og gir unike fortellinger fra erfarne norske musikkterapeuters praksis. Den publiseres som interaktiv pdf, med lenking til lyd og bilde der det blir gitt godkjenning til dette.

Forskning
Ett av CREMAHs pågående forskningsprosjektet er «Musikk og folkehelse», som er et samarbeid mellom NMH, Aalborg universitet og Statens Institut for Folkesundhet (DK). I den danske folkehelseundersøkelsen «Hvordan har du det?» i 2013, ble det lagt inn 10 spørsmål om informantenes forhold til musikk. Den stor norske Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har med spørsmål om folks forhold til kultur, men ikke spesifikt om deres forhold til musikk. Folkehelseundersøkelsen i Danmark dokumenterte at 2/3 av befolkningen; ”helt sikkert” eller “til en vis grad” mener, at musikkaktiviteter og -opplevelser har en positiv innflytelse på helsen. Undersøkelsen viste også at flertallet av voksne dansker bruker musikken i hverdagen til å regulere fysisk og psykisk velvære. Men kanskje er undersøkelsens viktigste resultat at mennesker, som synger eller spiller minst en time om dagen, har en bedre selvvurdert helse enn mennesker, som ikke er musikalsk aktive!  (Ekholm, Jule, Bonde, 2015; Jensen, Bonde, Hjelms, 2016). Det er med andre ord, et stort helsepotensial i å tilby mennesker i alle aldre musikkaktiviteter for å forbedre livskvalitet. Dette prosjektet (v/Lars Ole Bonde, professor II ved CREMAH) vant for øvrig fagjuryens pris for beste poster på European Music Therapy Conference i Wien i sommer.

Kan interaktive musikkmøbler skape interaksjon i familier med funksjonshemmede barn? Kan dette i så fall gi bedre helse og økt livskvalitet for dem? Dette er spørsmål som Karette Stensæth beskjeftiget seg med i sitt post.doc. prosjekt, som gikk over 5 år. Formålet med RHYME. Co-creation through tangible interaction and music handler om at mennesker med og uten omfattende funksjonshemminger skaper noe sammen ved bruk av interaktive IKT-baserte ting. Visjonen var at de samskapende tingene ville kunne utvide muligheter for kommunikasjon. Resultatene peker på styrket helse, velvære og livskvalitet, i tillegg til reduksjon i passivitet og isolasjon hos brukerne.

Prosjektet var et samarbeid mellom CREMAH, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Universitetet i Oslo. Det ble også utviklet i samarbeid med Haug skole og ressurssenter. RHYME var finansiert med 10 millioner kroner over fem år gjennom Norsk forskningsråd. I tillegg til Karette Stensæth (post doc) deltok også  Even Ruud fra forskningssenteret. Antologien Music, Health, Technology and Design (Stensæth, 2014) i Skriftserien fra CREMAH oppsummerer noen av resultatene fra RHYME-prosjektet (se også hjemmesiden www.rhyme.no).

NMH har for tiden seks doktorgradsstipendiater knyttet til CREMAH (les om prosjektene på http://nmh.no/forskning/prosjekter_pa_doktorgradsniva). Den første av disse stipendiatene som disputerer er Lise Lotte Ågedal. Målet med hennes studie er å undersøke om musikkterapi, via sang og improvisasjon, kan stimulere og forbedre taleevnen til barn med talevansker (http://nmh.no/forskning/senter_for_musikk_og_helse/doktorgradsprosjekter/musikkterapi_og_talestimulering). Lise Lotte Ågedal forsvarer offentlig sin avhandling «Musikkterapi og talestimulering» den 15.12.2016.

Referanser
Ekholm, O., Juel, K., & Bonde, L.O. (2015). Music and Public Health: – An empirical study of the use of music in the daily life of the adult Danish citizens and the health implications of musical participation. I: Arts & Health, 8:2, 154-168

Jensen, A., Bonde, L. O., & Hjelms, E. (2016). Kultur og Sundhedsfremme - i en dansk kontekst: Institut for kommunikation, Aalborg universitet.

Stensæth. K. (2014, red.). Music, Health, Technology and Design. Oslo: Skriftserie fra Senter for musikk og helse. NMH-publikasjoner 2014: 7. Norges musikkhøgskole.

Rapport frå generalforsamling  i EMTC i Wien, Østerrike, 2016

Rapport frå generalforsamling i EMTC i Wien, Østerrike, 2016

Nytt fra musikkterapistudiene på Norges musikkhøgskole

Nytt fra musikkterapistudiene på Norges musikkhøgskole