Yrket

Musikkterapeuter jobber innen ulike fagfelt, blant annet i kulturskolen, psykisk helsevern, sykehus, poliklinikker, barnehager, skoler, barnevernet, eldresentre, sykehjem, hospiceprogrammer, fengsler og privat praksis. Se mer informasjon lenger ned på siden.

Hva gjør musikkterapeuten?
Musikkterapeutens arbeid består i ved hjelp av musikkaktiviteter å tilrettelegge forholdene slik at den enkelte klient får mulighet til å utvikle sine ressurser.

Musikkterapeuten  gjør i sitt arbeid bruk av musikk gjennom improvisasjon , låtskriving, tekster, musikk og bilder, utøvende musikk, og læring gjennom musikk.

Musikkterapien er en del av en tverrfaglig behandling og forutsetter planlegging, løpende evaluering og oppfølging.

Musikkterapeuten på den pedagogiske arena:
Musikktilbud i barnehage, grunn- eller videregående skole, voksenopplæring samt ulike spesialskoler. Tilrettelagt musikkopplæring/musikktilbud individuelt og/eller i stor eller liten gruppe for mennesker med ulike lærevansker, sosiale og emosjonelle vansker, autisme og/eller utviklingshemming. Tilbudet gis etter pedagogisk/psykologisk utredning av eleven og tverrfaglige vurderinger. Veiledning/ rådgivning til andre ansatte som ønsker å bruke musikk innen sine fagområder og i prosjektarbeid som f eks 'Positivt skolemiljø'.

Musikkterapi i eldreomsorgen
Musikkterapeuter i Norge arbeider med ulike grupper av eldre, i forskjellige typer institusjoner. Enkelte er tilknyttet sykehjem, bo - og behandlingssentre, rehabiliteringssentre m.v. i 1.linjetjenesten, mens andre er tilknyttet sykehus og alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Målgrupper kan være demensrammede, hjerneslagrammede, Parkinsonrammede eller andre som sliter med somatiske eller psykiske lidelser.

Musikkterapeuter arbeider i ulike typer stillinger og med ulike stillingsstørrelser. Det vil derfor variere om man arbeider mest med grupper eller individuelt. Mange arbeider også med opplæring og veiledning av annet personell i forhold til bevisst bruk av musikk. Noen har utstrakt samarbeid med annet personell i forbindelse med kulturarrangementer ved institusjonen.
Musikkterapeuter som arbeider innen eldreomsorgen i Oslo har tilbud om jevnlige nettverksmøter med andre musikkfaglig ansatte i regi av GERIA, ressurssenter for demens og alderspsykiatri i Oslo kommune. 

Musikkterapeuten i psykisk helsevern
Musikkterapeuter arbeider i dag på alle nivåer innenfor psykisk helsevern - i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten - samt ved kulturinstitusjoner og omsorgssentre. Arbeidet bygger på en humanistisk tradisjon, og har hovedsakelig en ressurs-orientert tilnærming. Musikkterapeuten kan arbeide både med grupper og i individuelle settinger. I tillegg kan musikkterapeuten jobbe med institusjonsmiljøet og være samfunnsorientert, gjennom å legge til rette for integrering i det lokale musikktilbud. Mange musikkterapeuter jobber i også i tverrfaglig team..
Musikken brukes som et medium for samhandling, kommunikasjon og utvikling. I musikkterapi vil man delta aktivt i musikalsk samhandling som improvisasjon, sang og samspill, sangskriving, musikklytting eller andre kreative uttrykk.

Musikkterapi kan:

- tilby stor grad av struktur og forutsigbarhet
- skape en trygg ramme for gode opplevelser i samvær med andre
- støtte opp om personens friske sider
- gi hjelp til å uttrykke følelser
- styrke identitet og følelse av tilhørighet
- fremme humor og kreativ energi

Nyere forskning viser at musikkterapi gitt til personer med schizofreni eller schizofrenilignende lidelser gir signifikant positiv effekt på sykdommen som helhet og reduserer negative symptomer.

Musikkterapeuten i sykehus
Musikktilbud til barn og voksne med alvorlige og/eller kroniske sykdommer.

Musikk i møte med barn på sykehus
Det arbeider i dag musikkterapeuter på alle barne--avdelingene rundt på Universitetssykehusene i Norge. Arbeidet bygger på en økologisk orientering hvor barnet, pårørende, personale og miljøet hjemme innvirker og kan delta aktivt. Musikkterapeuten tilrettelegger for erfaringer gjennom enetimer, grupper, hele miljøet på avdelingen og i kontakt med hjemmemiljøet til barnet og familien.

De musikalske, personlige og sosiale erfaringene kan gi barna og miljøet opplevelser av helse og mestring. Alle får et spillerom hvor de kan oppdage og utvikle seg selv og sine ressurser. De kan engasjere seg i sine skapende evner samtidig med det å være syk eller skadet. Det kan gi krefter, mot, glede og håp. Det kan være med å bearbeide vonde opplevelser i sykdomsforløpet og sykehusoppholdet. Det kan fremme omsorg, tillit og kommunikasjon mellom barnet og miljøet og styrke opplevelsen av trygghet.

Musikkterapeuten forsøker å finne og bruke musikk som kan være lindrende eller dempende da barnet opplever smerte / ubehag eller prosedyrer som gjør dem redde eller utrygge. Musikk kan være et ønske fra barnet og familien om en stemning som kan romme noe de kan dele og være sammen om.

Musikkterapeuten i fengsel og ettervern

Tilpasset musikkopplæring individuelt eller i gruppe hvor man vektlegger sosial fungering og deltakelse i fritidsaktiviteter. Innen ettervern bidrar musikkterapeuten til å opprettholde og videreutvikle allerede etablerte fritidsinteresser. 

Musikkterapeuter i kulturskolen
Musikkterapeuter i kulturskolen har en variert arbeidsdag med hensyn til elevgrupper og hvilke mål som ligger tilgrunn for arbeidet. I likhet med mange musikkterapeuter jobber vi i spenningsfeltet mellom pedagogikk, spesialpedagogikk og terapi.

Kulturskolen tilbyr bla tilrettelagt musikkopplæring for elever med spesielle behov der opplæring og mestring av et instrument, gjerne i samspill med andre kan være målet. Samtidig kan arbeidet også dreie mer mot det spesialpedagogiske feltet der en bruker musikken for jobbe med mål knyttet til utvikling av språk, sosiale evner eller fysisk ferdigheter.

Veiledning og/eller kursing av andre ansatte som ønsker å bruke musikk innen sine fagområder samt informasjons arbeid og utredningsoppdrag kan også være blant oppgaver musikkterapeuter i kulturskolen kan få.