Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Lønnsutviklingen for musikkterapeuter i norske kommuner

Lønnsutviklingen for musikkterapeuter i norske kommuner

Mange vil nok synes at tariffoppgjør – eller tariffrevisjonen som det også kalles – er kjedelige saker. Men for oss i MFO er det noe av det viktigste vi holder på med, og selv om det er mye venting og mange frustrasjoner, er det også noe av det mest spennende vi gjør. Viktig fordi det forhandles om de pengene våre medlemmer skal leve av og hvilke arbeidsforhold de skal forholde seg til i sine yrker, og spennende fordi resultatene vi oppnår   er resultater av det arbeidet vi gjør før og under forhandlingene.

I Norge har det de siste tiårene vært vanlig at tariffavtalene har to års varighet. I tillegg har tariffavtalene normalt en bestemmelse om at det midtveis i avtaleperioden skal forhandles om justering av lønningene. Det har gitt et mønster med hovedoppgjør annethvert år og mellomoppgjør (bare lønnsjusteringer) i de mellomliggende årene.

Dette er historien om lønnsutviklingen for musikkterapeuter som arbeider i kommune Norge, det vil si alle våre kommuner unntatt Oslo kommune. MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO forbund innenfor paraplyen LO Kommune. Det er en tariffhistorie, men samtidig en fortelling om ett tett og godt samarbeid mellom Norsk Forening For Musikkterapi (NFMT) og fagmiljøene på Norges musikkhøgskole (NMH) i Oslo og ved Griegakademiet i Bergen.

Mye av grunnlaget for tariffarbeidet ble lagt fram mot 2008. Da vedtok MFOs forbundsstyre MFOs yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter. Parallelt utviklet samarbeidet med NFMT seg, vi ble bedre kjent med hverandre, skrev en samarbeidsavtale, utvekslet dokumenter og tekster og utarbeidet felles strategier. Dette ble også fagmiljøene i Oslo og Bergen med på, og nå de siste årene har «firergruppen» - som består av leder for NFMT, instituttleder ved Griegakademiet, rektor ved NMH og forbundsleder i MFO - vært en etablert og sentral samarbeidsplattform.

Det ble tidlig klart at tariffarbeidet var viktig. MFO hadde allerede da mange musikkterapimedlemmer i kommunalt tariffområde, og de var gjennomgående lavt innplassert i forhold til sin utdanning. Mange var ansatt som miljøterapeut, konsulent eller andre stillingsbetegnelser som kun ga lønnsmessig uttelling  tilsvarende treårig høgskoleutdanning og ikke  en femårig mastergrad.

Sammen med NFMT og fagmiljøene utarbeidet vi dokumenter og argumentasjon som vi aktivt brukte i forkant og under tarifforhandlingene. Vi fremmet krav i flere tariffoppgjør om å innføre en egen kode for musikkterapeuter, en kode som skulle ligge under gruppen for stillinger med krav om mastergrad.

Under tariffoppgjøret i 2014 fikk så vi endelig en avtale om at musikkterapeutene skulle innplasseres i stillingskode 7712, «stillinger med krav om mastergrad». Når kommunene nå søker etter og ansetter en musikkterapeut skal disse innplasseres i stillingsgruppe «Stillinger med krav om mastergrad» i kapittel fire i hovedtariffavtalen. Endringen førte til at begynnerlønna for disse musikkterapeutene økte med 47.300,- og topplønna økte med 72.000,- utover ordinær lønnsøkning dette året.

Under forhandlingene fikk vi god drahjelp ved at musikkterapi for første gang ble tatt inn i en nasjonal faglig behandlingsretningslinje fra Helsedirektoratet. Det ble lagt merke til. Lagt merke til ble også det solide arbeidet som fagmiljøene har gjort med autorisasjonsarbeidet. Så selv om søknaden ennå ikke er blitt innvilget har den ført til en ytterlige annerkjennelse av musikkterapi som profesjon og fagfelt.

Under forhandlingene i 2016 ble så denne musikkterapigruppen ytterligere hevet. Som et resultat av forhandlinger ble det enighet om at stillingsgruppen «Stillinger med krav om mastergrad» skulle samordnes med stillingsgruppen «Lektor» som fra 1.8.2017 skal få betegnelsen «Lektor og Stillinger med krav om mastergrad». Samordningen skjer over to år slik at 16-årstrinnet er fullt innfaset pr. 1.8.2017. For de musikkterapeutene som arbeider i kommunalt tariffområde, og som har stillingskode 7712, vil det føre til at begynnerlønna fra første august i år blir på 489.800,-, mens sluttlønna kommer til å ligge på 592.200,-

For musikkterapeuter i kommunale virksomheter er det nå derfor enda viktigere enn før å sjekke hvilken kode du er innplassert i. Er du usikker på om du er korrekt innplassert, ta kontakt med MFOs tillitsvalgte i din kommune eller direkte med MFOs hovedkontor.

Her kan du se hvordan lønna for musikkterapeuter har endret seg i dette området de siste årene. Gul linje er musikkterapeutene, blå er for stillinger med krav om høyskoleutdanning, rød er for stillinger med krav om masterutdanning og grå er stigen for lektorer i skoleverket.

Vi i MFO synes at vi har gjort et solid stykke arbeid for denne medlemsgruppen. Og dette har vi gjort i nært samarbeid med NFMT og fagmiljøene i Oslo og Bergen. Dette viser at når fagforening, interesseorganisasjon og utdanningsinstitusjonene på feltet samarbeider, gir det resultater, også i lønns- og arbeidsforhold. Vi i MFO er stolte over den jobben vi har gjort sammen, og ser fram til et fortsatt sterkt og solid samarbeid.

For vi har mye å ta tak i også framover også. Musikkterapeuter i andre forhandlingsområder ligger nå etter i lønnsutvikling i forhold til kommunalt område. Vi har ambisjoner om å lykkes med å heve lønnsnivået i øvrige tariffområder. Men som denne historien viser; Endringer og forbedringer tar tid, resultater kommer ikke med en gang, men over tid vil planmessig og solid arbeid føre fram.

Vi har fortsatt mye uløst når det gjelder profesjonsarbeidet. Musikkterapi er nå med i fem nasjonale faglige retningslinjer, men vi mangler fremdeles autorisasjon etter Lov om helsepersonell. Og vi har en vei å gå når det gjelder å informere om hva musikkterapi er og hva musikkterapeuter kan bidra med i de forskjellige samfunnsområdene.

Jeg er overbevist at vi bare har sett starten på historien om musikkterapeutisk praksis i Norge, og at forståelsen for musikkterapi og verdsettelsen av musikkterapeutene vil fortsette å øke. Og den historien vil vi i MFO være en viktig del av.


Med vennlig hilsen
Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Hans Ole Rian
Forbundsleder

 

 

 

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI

ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR MUSIKKTERAPI

Solgården Sykehjem Dagsenteret søker miljøterapeut

Solgården Sykehjem Dagsenteret søker miljøterapeut