Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Musikkterapi i eldreomsorg, demens og alderspsykiatri

Det er stort politisk engasjement rundt omsorg og pleietilbud for eldre mennesker i Norge. Tradisjonelt har søkelyset ligget på de ytre rammene for eldreomsorgen som mangel på sykehjemsplasser, eller at eldresentra legges ned, men de senere år har det i hvert fall på retorisk nivå vært et økende fokus også på innholdet i eldreomsorgen. De mulighetene som ligger i bruk av musikk har i den forbindelse blitt løftet fram.

Tekst: Frode Aass Kristiansen

Musikkterapeuter i Norge arbeider med ulike grupper av eldre, i forskjellige typer institusjoner. Enkelte er tilknyttet sykehjem, bo – og behandlingssentre, rehabiliteringssentre m.v. i kommunal helsetjeneste, mens andre er tilknyttet sykehus og alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Bruk av musikk og musikkterapi i møte med mennesker med ulike typer demenssykdommer er kanskje det som har fått mest oppmerksomhet, men det er viktig å være klar over at eldre mennesker er en svært sammensatt gruppe med et enormt spekter av aktuelle diagnoser. I tillegg til å arbeide med demensklienter kan musikkterapeuter også vært involvert i arbeid for eksempel med eldre klienter med depresjon, slag, Parkinsons sykdom, og rusproblematikk. Det har også vært naturlig for mange musikkterapeuter å engasjere seg i ulike opplæringsprogram for ansatte i eldreomsorgen i bevisst bruk av musikk.

Fagpolitisk arbeid på feltet

Det fagpolitiske arbeidet på dette feltet må ta hensyn til at det i eldreomsorgen finnes andre aktører enn musikkterapeuter som benytter musikk. Mange musikere har for eksempel sykehjem og andre institusjoner som et viktig marked blant annet gjennom tilskuddsordninger som den kulturelle spaserstokken. Det finnes også en viss tradisjon blant helse og omsorgsarbeider og sykepleiere for at pleiere bruker musikk i stellesituasjoner og lignende. Yrkesgrupper som aktivitører, og ergoterapeuter og fysioterapeuter har tradisjonelt ofte også brukt en del musikk. I media har legen Audun Myskja i de senere år også vært svært synlig. Musikkterapeuter som skal etablere arbeid i eldreomsorgen vil derfor møte mye velvilje og en åpenhet for musikkens mulige positive virkninger, men vil også oppleve å måtte konkurrere om midler og oppmerksomhet. Av enkelte politikere blir musikkterapi gjerne sett på som en av mange miljøbehandlingsmetoder som ikke krever egen kompetanse, men som kan inngå som en del av sykepleieopplæringen. Dette er ikke gunstig fagpolitisk for oss, men likevel noe vi må forholde oss til.

Linker

Aktuelle linker: Nettverket musikk og eldre, Uni Helse, Bergen: www.helse.uni.no/default.aspx?site=41

Nasjonal kompetansetjenestefor kultur, helse og omsorg, Levanger:
http://kulturoghelse.no/praksis/

Musikkterapi for barn 0–6 år, spesialpedagogisk / pedagogisk felt

Musikkterapi for barn 0–6 år, spesialpedagogisk / pedagogisk felt

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet