Norsk Forening For Musikkterapi ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge.

Ledig stilling som Musikkterapeut til Avdeling spesialisert psykosebehandling (Helse Bergen)

Ledig stilling som Musikkterapeut til Avdeling spesialisert psykosebehandling (Helse Bergen)

Fra utlysningen:

Musikkterapeut er ein spennende og nyoppretta stilling ved Psykiatrisk klinikk. I sjukehusbygget på Sandvikenområdet vil klinikken i høst etablera eit nytt musikkterapirom. Stillingen vil vere ein ressurs for heile klinikken, men vil vere organisatorisk plassert i Avdeling for spesialisert psykosebehandling. Formålet med stillinga er å utøve musikkterapi med pasientar med psykoseproblematikk og andre alvorlege lidingar. Musikkterapeuten skal leggje til rette for at pasientane får bruke sine musikalske ressursar og får uttrykkje seg gjennom musikk. I oppstartsfasen bør musikkterapeuten ha eit særleg fokus på akuttseksjonane ved Sandviken sjukehus.

Arbeidsoppgåver

 • Ha fagleg ansvar for musikkterapitenesta ved Psykiatrisk klinikk

 • Vurdere saman med fagleg ansvarleg kven som skal få tilbod

 • Delta på behandlingsmøte etter behov

 • Tilby praksisplass og rettleiing til musikkterapistudentar

 • Halde seg fagleg oppdatert i musikkterapi og psykisk helsevern

 • Ha kontinuerleg evaluering av musikkterapitilbodet med næraste overordna

 • Øve inn repertoar og halde ved like musikalsk handverk

 • Kjøpe inn/halde ved like musikkinstrument og utstyr etter avtale med næraste overordna

 • Vere oppdatert på behandlingsplan/individuell plan og rapportere i DIPS

 • Samarbeide tett med musikkterapeutar i DPS og delta i relevante faglege nettverk

 • Skal medverke til godt arbeidsmiljø, utvikling og samarbeid i klinikken

Innspill til stortingsmelding om folkehelse

Innspill til stortingsmelding om folkehelse

KURS: GRUV- om barns frie bevegelse til innspilt musikk

KURS: GRUV- om barns frie bevegelse til innspilt musikk